nguyễn hương giang
21:11 09/04/2021

cho tỉ lệ thức a/b=c/d CMR 

 

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 100KB.