Phạm Thị Xuyên
22:02 23/11/2022

1.Rút gọn mỗi biểu thức sau

a)

b)

c)

d)

2. Chứng minh đắng thức

a)

b) =1

3.Cho  biểu thức

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm các giá trị của x để P > 1

c) Tìm x nguyên để P nguyên             

4.Tìm x , biết

a)

b)

c)

d)

Bài 4: Cho DABC vuông tại A có AB = 15cm. AC = 20cm. Đường cao AH.

 a)Tính độ dài các cạnh BC, AH  ; Góc B

  b) Vẽ tia phân giác của góc BAH cắt cạnh BH tại D. Tính độ dài các cạnh BD, DH 

  c) Trên cạnh HC lấy điểm E sao cho HE = HA, qua E vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh BC cắt cạnh AC tại M, qua C vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh BC cắt tia phân giác của góc MEC tại F.  Chứng minh: Ba điểm H, M, F thẳng hàng

 

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 100KB.