Phạm Mi Du
18:36 11/10/2023

                    Làm toán cộng

Câu 1:Tính

578+268                 790+176

342+276.                217+699

đáp án: 578+268=846          790+176=966

342+276=618          217+699=918

 

 

 

 

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 100KB.